dinsdag 30 juli 2019

Frimeur

Plakaatverf + collage op karton, 40x60 cm
 *
Gouache + collage sur carton, 40x60 cm
*
Gouache + collage on cardboard, 40x60 cm

dinsdag 23 juli 2019

Kat

Plakaatverf op papier, 26x36 cm
 *
Gouache sur papier, 26x36 cm
*
Gouache on paper, 26x36 cm

maandag 8 juli 2019

Baby

Plakaatverf op papier, A4-formaat
*
Gouache sur papier format A4
*
Gouache on paper A4 format

woensdag 3 juli 2019

lezer op thonetstoel


Plakaatverf op papier, 26x36 cm
 *
Gouache sur papier, 26x36 cm
*
Gouache on paper, 26x36 cm