dinsdag 17 september 2019

Gekruiste armen

Plakaatverf op papier - A4-formaat
*
Gouache sur papier - format A4
*
Gouache on paper - A4 size

zondag 15 september 2019

donderdag 5 september 2019

woensdag 4 september 2019

Geborduurde spoken
Dochter had vlekken op haar lievelingsbloes. Dus borduurde ik er spoken op.

zaterdag 24 augustus 2019

Vrouw

Plakaatverf op papier, A3-formaat
*
Gouache sur papier format A3
*
Gouache on paper A3 format

dinsdag 20 augustus 2019

Rode laarzen


Plakaatverf op papier, A3-formaat
*
Gouache sur papier format A3
*
Gouache on paper A3 format

donderdag 15 augustus 2019

Man met kat

Plakaatverf + collage op karton, 40x60 cm
 *
Gouache + collage sur carton, 40x60 cm
*
Gouache + collage on cardboard, 40x60 cm