woensdag 11 juli 2018

De bezoekers

Plakaatverf op papier, A4-formaat
*
Gouache sur papier format A4
*
Gouache on paper A4 format

maandag 9 juli 2018

ZomerPlakaatverf op papier -verschillende formaten
*
Gouache sur papier - formats différents
*
Gouache on paper - differing formats

dinsdag 3 juli 2018