Wandeling


Wandelaar in tuin
Le promeneur dans le jardin
Wanderer in garden

Plakaatverf op A4-papier
Gouache sur papier A4
Gouache on A4 paper

Reacties